ShootInfo.com

ShootInfo.com

Հարված ուղիղ նշանակետին

500.00$

Using cell phone jammer prevent exam cheating

1
  • Վաճառվում է
  • Անհատ
  • Հեռախոս. 13987564785
  • Երկիր. ԱՄՆ
  • Քաղաք (շրջան). united states
  • Տեղադրվել է. 14.11.2019 15:41
  • Ժամկետի ավարտը. Այս հայտարարությունը ժամկետանց է
LoadingFavoriteԱվելացնել նախընտրածներում Տեղադրել Թոփ-ում

Նկարագրություն

Using cell phone jammer prevent exam cheating

With the development of society, many high-tech technologies have appeared in many exams. The invention of mobile phones actually made people more closely connected. It brings great convenience to people’s lives. Take your phone with you. This usually leads to a number of disadvantages

The jammer can be divided into a directional antenna and an omnidirectional antenna. Prevent the direction of the phone signal from being different. You can choose a wireless gps jammer that will help block GPS signals, prevent the effects of the GPS tracker, and interfere with cell phone signals.
.

This is the reason for the development of cell phone jammers in the market. Large-scale university entrance exams, qualification exams, and civil servant recruitment. Fairness and justice are the most basic principles of many exams. Cell phone signal jammers and other technical means should be used in the test. The phone cannot communicate. Each classroom is basically equipped with a mobile phone jammer. Smartphones can affect the fairness of the exam. Tools that interfere with the device must be used.

The wifi jammer is not a monster, it is also a cell phone signal detector. Can be shielded for a long time. Can detect the phone signal. This is the future trend. The smartphone jammer has no radiation. Carry the remote control with you. Influential. Mobile WiFi jammers are not a limiting factor in their range of applications. Increase the application location to a higher level during use.

We don’t consider using drones anywhere, and many people use drones to peer into the lives of others and take pictures, as a threat tool. The jammer provides protection to the public and cuts off the signal. We avoid involuntarily infiltrating others. A drone jammer can solve this problem. Unmanned aerial vehicles that are often used in daily life are often used. Convenience has penetrated into the lives of ordinary citizens.

 

Հայտարարության ID-ին: 1325dcd3d56f08b1

Բողոքել

Հարցման մշակում, խնդրում ենք սպասել....

Նման հայտարարություններ