ShootInfo.com

ShootInfo.com

Hit the target

Russian Federation Federal law About weapon

Legislation

It is accepted
State Duma
November 13, 1996


 […]

131 total views, 0 today

Russian Federation Federal law About hunting and about preservation of hunting resources and about modification of separate acts Russian Federation

Legislation

It is accepted
State Duma
July 17, 2009


 […]

151 total views, 0 today

Order on the approval of rules of hunting for territories of RA

Legislation

It is registered in the Ministry of Justice of RA on February 6, 2009. State. registration number 10509050


 […]

138 total views, 0 today

(Հայերեն) ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ տարածքում կենդանիների սիրողական որսի և ձկնորսության, ձկնորսության և որսի օբյեկտ չհանդիսացող կենդանիների որսի կատարման կանոնները

Legislation

This entry is only available in Armenian.

 […]

155 total views, 0 today

Law RA on hunting and maintaining hunting economy

Legislation

It is accepted on April 9, 2007


 […]

182 total views, 0 today

The Law on Weapons RA

Legislation

It is accepted by National Assembly
Republic of Armenia
July 3, 1998


 […]

199 total views, 0 today